• Oferta


  Z dniem 1 lipca 2015 r. USTAWAz dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 października 2013 r.)zrównała uprawnienia Radcy Prawnego z uprawnieniami Adwokata w zakresie występowania przed sądami w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowego.

  Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opiniiprawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) radca prawny stwierdza to w poświadczeniu.

  Prawo karne

   Pomoc prawna w zakresie:

  • spraw karnych: przestępstwa i wykroczenia,
  • spraw karnoskarbowych: przestępstwa i wykroczenia.
  • Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego,
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym wszystkich instancji oraz reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym,
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych -występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych i/lub prywatnych na każdym etapie postępowań.
  • sporządzanie pism procesowych, m.in. apelacji, zażaleń, aktów oskarżenia,
  • mediacja w sprawach oskarżeń prywatnoskargowych

  Prawo cywilne

  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego
  • negocjacje umów w pełnym zakresie i doprowadzenie do kompromisu między stronami stosunku
  • postępowania o zniesienie współwłasności,
  • postępowania dotyczące ochrony prawa własności bądź dóbr osobistych
  • dochodzenie wszelkich roszczeń w trybie ugodowym oraz sądowym <
  • postępowania dotyczące ustanowienie służebności przesyłu, służebności drogi koniecznej
  • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania
  • dochodzenie odszkodowań, m.in. z tytułu umów ubezpieczenia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • postępowania o zasądzenie roszczenia pieniężnego
  • postępowania ze skargi pauliańskiej
  • inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

  Prawo spadkowe

  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku
  • postępownaia o dział spadku
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku
  • postępowania o podział majątku spadkowego
  • sporządzanie wzorów testamenów własnych
  • postępowania o ustalenie ważności lub nieważności testamentu
  • postępowania dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku
  • inne sprawy z zakresu prawa spadkowego

  Prawo rodzinnie i opiekuńcze

  • postępowania o rozwód lub separacje,
  • postępowania o zasądzenie alimentów, oraz podwyższenie lub obniżenie alimentów, stwierdzenie że obowiązek alimentacyjny wygasł,
  • postępowania dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
  • postępowania w zakresie wykonywania, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,
  • postępowania o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • postępowania dotyczące ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa,
  • postępowania o stwierdzenie bezskuteczności uznania dziecka,
  • postępowania dotyczące uzyskania zezwolenia na dokonanie czynności prawnej w zakresie zarządu nad majątkiem małoletniego,
  • inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie i weryfikacja projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
  • sporządzanie projektów ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych,
  • sporządzanie regulaminów pracowniczych, regulaminów wynagradzania i innych wewnątrzzakładowych aktów normatywnych,
  • sporządzanie projektów umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności,
  • udzielanie konsultacji w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę
  • reprezentacja pracodawców w postępowaniach o :
   • odszkodowanie na rzecz pracowników,
   • przywrócenie do pracy,
   • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
   • ustalenie stosunku pracy,
   • odwołania od wypowiedzenia,
   • żądania sprostowania świadectwa pracy
  • postępowania o dochodzenie zadośćuczynienia lub odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy,
  • postępowania odwoławcze w zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych,
  • inne sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • * Szkolenia

  • Kancelaria oferuje możliwość przeprowadzania specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa pracy na wybrany temat. Usługę możemy wykonać zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i w miejscu prowadzania działalności przez Klienta. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu ustalona jest w zależności od tematyki szkolenia, czasu jego trwania oraz ilości uczestników.
  • * Prowadzenie spraw kadrowych

  • Kancekaria świadczy sługi kompleksowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sporządzanie umów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, sporządzanie projektów wewnętrznych regulacji w sprawach pracowniczych (Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Premiowania), doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, prowadzenie spraw sądowych w sprawach pracowniczych.
  • * Pełna obsługa płac

  • Kancelaria oferuje usługi związane z rachubą płac, sporządzaniem dokumentacji, rozliczeniami z ZUS, Urzedem Skarbowym, PFRON, GUS.

  Prawo gospodarcze i handlowe

  • zawiązywanie spółek, rejestracja i zmiana umowy spółki, także w systemie S24
  • udzielanie pomocy w zakresie rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalnośći Gospodarczej oraz uzyskania dotacji na rozpoczącie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
  • przekształcanie i likwidacja spółek,
  • ostępowanie o stwierdzenie nieważności uchwał oraz przygotowywanie projektów uchwał,
  • łączenie i podział spółek,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek,
  • organizacja i przygotowanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy),
  • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych,
  • windykacja należności,
  • ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
  • prowadzenie postępowań sądowych w zakresie odpowiedzialności członków zarządu,
  • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań sądowych w celu dochodzenie wierzytelności,
  • negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu,
  • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
  • konsultacje oraz prowadzenie postępowań w zakresie prawa prasowego,
  • inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego,

  Prawo administracyjne

  • sporządzanie pism i wniosków do organów administracyjnych
  • sporządzanie odwołań w postępowaniu administracyjnym,
  • reprezentowanie stron przed organami w postępowaniu administracyjnym,
  • sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA,
  • reprezentowanie stron przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
  • reprezentacja w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych
  • postępowania z zakresu gospodarki nieruchomościami m.in. opłaty adiacenckie,
  • odszkodowania za wywłaszczenia, opłaty za użytkowanie wieczyste
  • udzielanie pomocy w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych koniecznych dla prowadzenia inwestycji budowlanych m.in. decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę,
  • pomoc w nabywaniu i odzyskiwaniu własności nieruchomości,
  • inne sprawy z zakresu prawa administracyjnego

  Prawa autorskie i pokrewne

  • sporządzanie pism i wniosków do organów administracy
  • sporządzanie projektów umów licencyjnych,
  • sporzadzanie projektów umów przenoszących majątkowe prawa autorskie,
  • postępowania dotyczące roszczeń o zaniechanie naruszenia,
  • postępowania o usunięcie skutków naruszenia,
  • postępowania o naprawienie szkody na zasadach ogólnych,
  • postępowania o zapłatę sumy pieniężnej i wydanie uzyskanych korzyści
  • inne sprawy z zakresu praw autorskich i pokrewnych

  Nieruchomości

  • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
  • sporządzanie projektów i negocjowaniu umów najmu lokali,
  • sporządzanie projektów i negocjowaniu umów dzierżawy nieruchomości,
  • prowadzenie postępowania o zasiedzenie nieruchomości,
  • prowadzenie postępowania o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania i inne
  • obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych

  • Powyższe informacje o zakresie usług mają charakter przykładowy, co oznacza że zakres proponowanych usług jest znacznie szerszy. W razie jakichkolwiek pytań, Kancelaria prosi o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

  Kancelaria
  Radcy Prawnego
  Mirosława Sobol 
  Tel: +48 696 052 455
  Tel: +48 730 720 222