• Cennik

  HONORARIUM 
  Wynagrodzenie za prowadzenie powierzonej sprawy każdorazowo ustalana jest z Państwem indywidualnie. Czynnikami wpływającymi na wysokość wynagrodzenia są przede wszystkim:

  * prognozowany nakład pracy i wymagane czynności
  * stopień skomplikowania zagadnienia prawnego
  * wymóg specjalistycznej wiedzy w zakresie konkretnego problemu prawnego,
  * miejsce i termin świadczenia pomocy prawnej
  * wartość przedmiotu sporu
  * szczególne okoliczności sprawy, w tym również możliwości finansowe Klienta.

  Istnieje możliwość rozłożenia honorarium na dogodne raty

  Wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną 
  Propozycja dla Klienta, który chce uzyskać niezbędne informacje odnośnie obowiązującego dla konkretnej sprawy stanu prawnego oraz prawidłowego ich ukierunkowania co do dalszych samodzielnie już podjemowanych przez Klienta czynności. W takim przypadku, Kancelaria nie reprezentuje Klienta przed sądami lub innymi organami, zaś Klient uiszcza na rzecz Kancelarii wyłącznie jednorazowe wynagrodzenie za udzieloną poradę prawną. Porada prawna już od 50 zł netto.

  Wynagrodzenie za konkretną czynność 
  Forma honorarium przewidziana w dwóch sytuacjach.

  Pierwsza, gdy nie można oszacować nakładu pracy i ilości czynności niezbędnych do wykonania w prowadzeniu konkretnej sprawy Klienta. W takiej sytuacji rozliczana jest każda podjęta czynność radcy prawnego.

  Druga, gdy Klient, po skorzystaniu z usług naszej Kancelarii w postaci porady prawnej, nie zechce skorzystać z obsługi prawnej Kancelarii w danej sprawie kompleksowo, ma możliwość wyboru rozliczenia za konkretną czynność podjętą przez radcę prawnego na rzecz Klienta, m.in.:

  * sformułowanie pisma procesowego,
  * sporządzenie projektu konkretnej umowy,
  * przeanalizowanie umowy przedłożonej przez kontrahenta Klienta pod kątem interesu Klienta
  * obecność radcy prawnego w toku rozprawy

  Wynagrodzenie ryczałtowe 
  Forma honorarium przewidziana dla Klientów, którzy zdecydują się na powierzenie konkretnej sprawy do prowadzenia przez Kancelarię w sposób kompleksowy, czyli pełna obsługa prawna od sporządzenia wszelkich pism procesowych poprzez uczestnictwo w rozprawach sądowych, aż do zakończenia sprawy w danej instancji. Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej jest ustalana w każdej sprawie indywidualnie w drodze umowy z Klientem. Przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia pomocniczo stosuje się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490 ze zm).  
   
  Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin 
  Forma honorarium skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także instytucji publicznych. Kancelaria, w ramach podpisanej umowy na stałą obsługę prawną, proponuje wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe z limitem godzin pracy. System ten opiera się na określeniu pakietu godzin efektywnej obsługi prawnej, którą Klient ma do dyspozycji w danym miesiącu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowo na określeniu stawki godzinowej za każdą godzinę ponad ustalony w umowie limit godzin. Wynagrodzenie płatne jest w systemie miesięcznym, na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury Vat, po zakończeniu każdego miesiąca, w którym świadczona była obsługa prawna. Kancelaria, na życzenie Klienta, po zakończeniu każdego miesiąca sporządzi pisemne zestawienie zrealizowanych czynności wraz z uwzględnieniem wymiaru czasowego.  
   
  Wynagrodzenie abonamentowe  
  Abonament skierowany do osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach przygotowanego przez Kancelarię abonamentu prawnego, zapewniamy Państwu ochronę prawną za kwotę 399,00 zł brutto na 6 miesięcy, w ramach którego mają Państwo do wykorzystania jeden dowolnie wybrany przez siebie pakiet usług, z niżej przedstawionych:

  * 5 jednorazowych porad prawnych, lub
  * sporządzenie projektu 5 wezwań do zapłaty zadłużenia
  * sporządzenie projektu 1 umowy cywilnoprawnej lub handlowej,
  * indywidualnie ustalony przez radcę prawnego z Klientem pakiet.

  Wynagrodzenie dodatkowe w postaci succes fee  
  Zasady Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nie zezwalają radcom prawnym na uzgodnienie z Klientem honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy, wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego wyniku sprawy i dopiero wówczas rozliczanego.

  Istnieje możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenie jako premii za sukces, czyli za wygranie sprawy (tzw. succes fee) obok wynagrodzenia podstawowego, opartego na jednej z powyżej przedstawionych form honorarium. Najczęściej premia jest ustalana w umowie przez Kancelarię z Klientem, jako konkretnie ustalony procent od wygranego dla Klienta roszczenia pieniężnego.

  Kancelaria
  Radcy Prawnego
  Mirosława Sobol 
  Siedziba:
  Skwer Kościuszki 16/6
   81-370 Gdynia 
  Filia:
  Pietruszkowa 26/1
   89-600 Chojnice
  Tel: +48 696 052 455
  Tel: +48 730 720 222
  email: biuro@kancelariasobol.pl
  email: radca@kancelariasobol.pl
  NIP: 555-188-95-78
  REGON: 220067330